pieczywopelnoziarniste.pl

Poltyka RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać
informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności
od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych informuje Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
    (PZPRZ), Radzików, 05-870 Błonie, lab. II p. 89, NIP: 9462230360, REGON: 431143757, KRS: 0000191510

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Radzików, 05-870 Błonie,
    lab. II p. 89 lub e-mail: pzpz@ihar.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność
    przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i elektronicznie;
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła
    publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji
    i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), bądź zgodnie z podpisanymi umowami.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej,
    technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
    utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
    obowiązującymi przepisami;
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
    • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
    • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
    • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
    • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
    • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego;


Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem pzpz@ihar.edu.pl lub kontakt pisemny: Radzików, 05-870 Błonie, lab. II p. 89

Z poważaniem, Zarząd PZPRZ

Copyright © 2015-2018 pieczywocaloziarniste.pl